پیش شماره دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال 84234 میباشد و ادامه شماره ذکر شده شماره داخلی مورد نظر را وارد نمایید

شماره فکس دفتر ریاست:22484834                 شماره فکس دبیرخانه: 22484838

نام حوزه

نام

شماره داخلی

عنوان مسئولیت

نام حوزه

نام

شماره داخلی

عنوان مسئولیت

ریاست

دکتر هاشمی زاده (اوشان)

300

ریاست مرکز

مالی

خانم فدوی

320

مدیر مالی

 سرکار خانم عسگری 

آقای کهزادی

 301 مسئول دفتر ریاست

کارشناس روابط عمومی

خانم کریمیان

321

کارشناس مالی

آقای یوسف نیا

302

دفتر آبان

خانم اکرمیان

322

کارشناس مالی دانشجویی

دکتر هاشمی زاده (آبان)

303

ریاست مرکز

آقای مهرجو

323

امین اموال

304

معاونت اجرائی

324

کارشناس مالی

305

معاونت آموزش

اداری

خانم رمضانی

325

مدیر اداری

حاج آقا نبی پور

306

نهاد رهبری

خانم هاشمی

326

کارشناس اداری

307

خانم علیدوست

327

کارشناس اداری

308

آقای کربلائی

328

کارپردازی

آقای احمدی

309

متصدی دبیرخانه

329

فرهنگی

آقای اسلامی

330

مدیر فرهنگی دانشجویی

رایانه

333

مدیر فناوری اطلاعات

آقای برارزاده

332

کارشناس مسئول فرهنگی

خانم شیخ الاسلام

334

کارشناس رایانه

خانم روحانی

336

مسئول  پژوهش

335

سایت ساختمان اوشان

پژوهش

آقای ذکایی

337

کارشناس پژوهش

امتحانات

380

مسئول امتحانات

خانم سلحشور

338

مسئول کتابخانه

خانم فرحی

381

کارشناس امتحانات

آقای ناظمی

339

کارشناس کتابخانه

382

کارشناسان آموزش (ارشد)

خانم فرجی

340

کارشناس مسئول آموزش ارشد

مرکز رشد

دکتر توفیقی

399

خانم احدی

341

کارشناس ارشد

خانم اسدی

398

خانم عابدی

342

کارشناس ارشد

آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه

360

خانم توکلی

343

کارشناس ارشد

361

344

362

فارغ التحصیلان

خانم بهرامی

345

کارشناس مسئول فارغ التحصیلان

خانم عسکری

363

کارشناس آزمایشگاه

خانم حسینی

346

کارشناس فارغ التحصیلان

آقای اسحاقی

364

کارشناس آزمایشگاه

خانم عبدالهی

347

کارشناس فارغ التحصیلان

آقای مراد آبادی

365

برنامه ریزی آزمایشگاه

خانم قابلی

348

کارشناس فارغ التحصیلان

آقای احمدی نیکو

366

کارشناس آزمایشگاه

349

آقای پیریائی

367

کارشناس آزمایشگاه

برنامه ریزی

آقای رستم پور

350

مسئول برنامه ریزی

مسئول کلاسهای مجازی

آقای ذکائی

368

خانم نیازی

351

کارشناس گروه شیمی و تربیت بدنی

آقای رامین

369

352

کارشناس گروه برق و پزشکی و دانش خانواده

اعضای علمی

383

خانم سفلی

353

کارشناس گروه مهندسی عمران مدیریت پروژه راه آهن

384

خانم عزیزآبادی

354

کارشناس گروه کامپیوتر و فارسی و زبان

385

خانم فلاحی

355

کارشناس گروه صنایع و معارف

386

خانم نیکوبخت

358

مسئول دفاع

387

356

کارشناس گروه مکانیک و آزمایشگاه

388

مجتبی یوسف نیا

302

مسئول کنترل کلاس ساختمان شهید کاوه

389

359

390

کارشناسان آموزش (کارشناسی)

خانم مرادی

370

کارشناس مسئول آموزش

391

خانم شیردل

371

 مهندسی کامپیوتر ، مهندسی مدیریت پروژه ، رباتیک

392

خانم چولکی

372

مهندسی عمران ، مهندسی راه آهن ،  مهندسی شیمی ، مهندسی صنایع

393

خانم سیر

373

 مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی پزشکی ، مهندسی مدیریت اجرایی

394

خانم سیاهرودی

374

 مهندسی مکانیک ، مهندسی خودرو ، مهندسی برق ، مهندسی پلیمر ، مهندسی مواد

395

آقای علیپور

375

کارشناس آموزش

حراست

آقای ادیبان

310

حراست مرکز

خانم نصرابادی

376

کارشناس آموزش

نگهبانی اوشان

311

377

نگهبانی آبان

312

378

نگهبانی استخر

313

379

سرایداری اوشان

314

سرایداری آبان

315

سرایداری استخر

316

317

318

319

 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما