پیش شماره دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال 84234 میباشد و ادامه شماره ذکر شده شماره داخلی مورد نظر را وارد نمایید

شماره فکس:22195302

نام حوزه

نام

شماره داخلی

عنوان مسئولیت

نام حوزه

نام

شماره داخلی

عنوان مسئولیت

ریاست

دکتر هاشمی زاده (اوشان)

300

ریاست مرکز

مالی

خانم فدوی

320

مدیر مالی

آقای ایرانشاهی

301

دفتر اوشان

خانم کریمیان

321

کارشناس مالی

آقای یوسف نیا

302

دفتر آبان

خانم اکرمیان

322

کارشناس مالی دانشجویی

دکتر هاشمی زاده (آبان)

303

ریاست مرکز

آقای مهرجو

323

امین اموال

آقای مهندس مشایخ

304

معاونت اجرائی

آقای احمدی

324

کارشناس مالی

305

معاونت آموزش

اداری

خانم رمضانی

325

مدیر اداری

حاج آقا نبی پور

306

نهاد رهبری

خانم هاشمی

326

کارشناس اداری

307

خانم علیدوست

327

کارشناس اداری

308

آقای کربلائی

328

کارپردازی

آقای کهزادی

309

متصدی دبیرخانه

329

فرهنگی

آقای اسلامی

330

مدیر فرهنگی دانشجویی

رایانه

آقای مؤمنی

333

مدیر فناوری اطلاعات

آقای برارزاده

331

کارشناس مسئول فرهنگی

خانم شیخ الاسلام

334

کارشناس رایانه

332

کارشناس مسئول دانشجوئی

خانم دهقانی

335

کارشناس رایانه و روابط عمومی

پژوهش

337

امتحانات

خانم ملوک

380

مسئول امتحانات

خانم سلحشور

338

مسئول کتابخانه

خانم فرحی

381

کارشناس امتحانات

آقای ناظمی

339

کارشناس کتابخانه

382

کارشناسان آموزش (ارشد)

خانم فرجی

340

کارشناس مسئول آموزش ارشد

مرکز رشد

دکتر توفیقی

399

خانم احدی

341

کارشناس ارشد

خانم اسدی

398

خانم عابدی

342

کارشناس ارشد

آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه

360

خانم توکلی

343

کارشناس ارشد

خانم خانپور

361

کارشناس آزمایشگاه

344

خانم نیکوبخت

362

کارشناس آزمایشگاه

فارغ التحصیلان

خانم بهرامی

345

کارشناس مسئول فارغ التحصیلان

خانم عسکری

363

کارشناس آزمایشگاه

خانم حسینی

346

کارشناس فارغ التحصیلان

آقای اسحاقی

364

کارشناس آزمایشگاه

خانم عبدالهی

347

کارشناس فارغ التحصیلان

آقای مراد آبادی

365

برنامه ریزی آزمایشگاه

خانم قابلی

348

کارشناس فارغ التحصیلان

آقای احمدی نیکو

366

کارشناس آزمایشگاه

349

آقای پیریائی

367

کارشناس آزمایشگاه

برنامه ریزی

خانم روحانی

350

مسئول برنامه ریزی

آقای ذکائی

368

خانم نیازی

351

کارشناس برنامه ریزی

آقای رامین

369

خانم کیانوش

352

کارشناس برنامه ریزی

اعضای علمی

383

خانم سفلی

353

کارشناس برنامه ریزی

384

خانم عزیزآبادی

354

کارشناس برنامه ریزی

385

خانم فلاح

355

کارشناس برنامه ریزی

386

خانم بخشی زاده

356

کارشناس دفاع

387

357

388

358

389

آقای رستم پور

359

مسئول آموزش مجازی

390

کارشناسان آموزش (کارشناسی)

خانم مرادی

370

کارشناس مسئول آموزش

391

خانم شیردل

371

کارشناس آموزش

392

خانم چولکی

372

کارشناس آموزش

393

خانم سیر

373

کارشناس آموزش

394

خانم سیاهرودی

374

کارشناس آموزش

395

آقای علیپور

375

کارشناس آموزش

حراست

آقای ادیبان

310

حراست مرکز

خانم نصرابادی

376

کارشناس آموزش

نگهبانی اوشان

311

377

نگهبانی آبان

312

378

نگهبانی استخر

313

379

سرایداری اوشان

314

سرایداری آبان

315

سرایداری استخر

316

317

318

319

 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما