مصوبات تک برگی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته صنایع 29/10/94
مصوبات مربوط به پیشنهادات موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد  گروه صنایع 29/10/94
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) در زمان 9/06
دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) در زمان 5/26
دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) در زمان 5/26
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات در زمان 22/04/94
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر در زمان20/04/1394
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) در زمان 15/4
دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات در زمان 4/15
دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) در زمان 4/15
دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات در زمان 4/15
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر در زمان 07/02/94
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر در زمان 18/12/93
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - زمان 93/11/25
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات - زمان 93/11/21
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما